Paxaradas nº 41


Homenaxe póstumo a dous xenios do humor.

Homenaje póstumo a dos genios del humor.

Posthumous tribute to two geniuses of humor

0 comentarios: