Moralina nº6


Traballo fixo….quen o topase…..Eso é o que din moitos, outros, os que menos, din...pois éche sinxelo...

O certo é que ,cada día máis, o traballo fixo comeza a ser unha quimera, e dos poucos que poden dicir que o teñen, a meirande parte conseguírono dun xeito moi sospeitoso.

Algún día esto a de cambiar, trocaranse os papeis, xa pasou moitas veces, pero logo pouco a pouco a volver o que agora é...Unha magoa, pero o home éche de ideas fixas


Trabajo fijo….quien lo encontrase…..Eso es lo que dicen muchos, otros, los que menos, dicen...pues es fácil...

Lo cierto es que, cada día más, el trabajo fijo comienza a ser una quimera, y de los pocos que pueden decir que lo tienen, la mayor parte lo consiguieron de un modo muy sospechoso.

Algún día esto a de cambiar, se cambiaran los papeles, ya paso muchas veces, pero luego poco a poco retornara a lo que ahora es...Una pena, pero el hombre es de ideas fijas

0 comentarios: